اطلاعیه درباره نحوه پردازش داده های شخصی

چرا اطلاعات شما را پردازش می کنیم؟

اطلاعات شخصی شما از طریق سازمان ادغام و انسجام اجتماعی لوکزامبورگ (لیسکو-LISKO) به منظور ارائه خدمات در مواردی که شما با ما تماس گرفته اید از جمله همراهی فردی به منظور تسهیل پذیرش در محیط جدید؛ کمک یا راهنمایی در چهارچوب مراحل اداری؛ کمک برای دسترسی به مسکن یا حفظ مسکن مناسب جمع آوری و پردازش
می شوند. اطلاعات شما همچنین برای اهداف آماری پردازش می شوند.

چه نوع اطلاعاتی جمع آوری می شوند؟

مطابق با قانون، صلیب سرخ لوکزامبورگ تنها اطلاعاتی را که برای انجام خدمات خود لازم دارد جمع آوری می کند. این اطلاعات معمولا همان هایی هستند که شما در اختیار ما گذاشته اید. ممکن است در مدت ارتباط شما با صلیب سرخ لوکزامبورگ، اطلاعات دیگری تهیه یا جمع آوری شوند. عمده اطلاعات جمع آوری شده عبارتند از:

اطلاعات شما برای چه مدت نگهداری می شوند؟

اطلاعات شما به مدت لازم برای دستیابی به هدفی که برای آن جمع آوری شده اند، و حداکثر تا دو سال پس از بسته شدن پرونده شما نگهداری می شوند.

داده های شما در اختیار چه کسانی قرار می گیرند؟

داده های شما به صورت محرمانه نگهداری می شوند و تنها در صورت لزوم و مطابق با قانون در اختیار اشخاص ثالث قرار می گیرند. اشخاص ثالث ممکن است بخش های دیگری از صلیب سرخ لوکزامبورگ، افراد مسئول در مراقبت از شما، همچنین ارائه دهندگان خدمات، به ویژه سازمان هایی باشند که صلیب سرخ برای انجام دادن خدمات خاصی استخدام کرده است.

حقوق شما چیست؟

مطابق با قانون شما از حقوق زیر برخوردار هستید:

در موارد خاص و مطابق با شرایط تعیین شده در قانون شما می توانید از حقوق زیر نیز استفاده کنید:

برای هرگونه سوال درباره نحوه پردازش داده ها یا استفاده از حقوقتان، می توانید با مسئول حفاظت از داده ها در صلیب سرخ لوکزامبورگ تماس بگیرید:

صلیب سرخ لوکزامبورگ  Croix-Rouge luxembourgeoise

حفاظت از داده ها  Protection des données

آدرس: 44 , boulevard Joseph II ; BP 404 L-2014 Luxembourg

ایمیل: rgpd@croix-rouge.lu

به منظور تطابق هر چه بهتر با مقررات موجود، متعهد می شویم این اطلاعیه را هر بار که لازم باشد بروز کنیم.