2755.

Formation animateur de colonies (texte en luxembourgeois)

Moniteur an den Vakanzkolonien vun der Croix-Rouge!

Motivéiert! Engagéiert! Voller Energie! Maach eng interessant Formatioun mat an gëff och du Moniteur an den Vakanzkolonien vun der Croix-Rouge. An interesséiert Frënn hues du och nach? Mellt iech einfach un! Mir freeën eis op iech!

 

Struktur vun der Formatioun

D’Formatioun “Aide-animateur” an “Animateur” ass an 3 Etapen agdeelt:

 • « Aide-animateur d’activités de loisirs Brevet B »
 • « Animateur d’activités de loisirs Brevet C »
 • « Weiderbildung (Brevet D) »

Konditiounen fir d’Formatioun fir den Brevet B « aide-animateur » unzefänken:

 • Mindestens 15 Joër al sinn

Konditiounen fir den Brevet B « Aide-animateur » ze kréien:

 • 1 Meet and Greet Infodag
 • 3 Formatiounsweekender  (Total: 45 Stonnen: 1 Formatiounsweekend = 15 Stonnen, 1 Formatiounsdag = 7,5 Stonnen)
 • 1 Formatiounswoch « aide-animateur »
 • 1 Vakanzekolonie

Des Formatioun dauert mindestens 150 Stonnen

 

Konditiounen fir d’Formatioun fir den Brevet C « Animateur » ze kréien:

 • Mindestens 16 Joer al sinn
 • Eng ofgeschlossen Formatioun « aide-animateur d’activités de loisirs Brevet B »
 • 3  Formatiounsweekender  (Total: 45 Stonnen: 1 Formatiounsweekend = 15 Stonnen, 1 Formatiounsdag = 7,5 Stonnen)
 • 1 Formatiounswoch « animateur » (Konditioun fir hei ugeholl ze ginn : mindestens 2 Kolonien matgemeet hunn)
 • 1 Vakanzekolonie

 

Konditiounen fir d’Formatioun fir den Brevet D « Animateur spécialisé » ze kréien:

 • Mindestens 18 Joer al sinn
 • Eng ofgeschlossen Formatioun « animateur Brevet C »
 • Participatioun un den 2 Formatiounsweekender vum Brevet D
 • Des Formatioun dauert mindestens 25 Stonnen

 

Wou kann ech mech mellen?

Bass du interesséiert um Moniteursjob, un enger Formatioun, oder un deenen zwee? Da ruff eis un um Telefonsnummer 2755-6204, oder schéck eis en vacances@croix-rouge.lu.

 

Wéi al muss ee sinn?

Fir als Moniteur un enger Vakanzekolonie deelzehuelen, muss du mindestens 16 Joer hunn. Vu 16 Joer u kanns du dech ëm Kanner vun 4 bis 7 Joer bekëmmeren. Wann d ‘Kanner respektiv déi Jugendlech méi al sinn, läit de Mindestalter vum Moniteur tëscht 17 an 21 Joer. Un der Formatioun kann ee vu 15 Joer un deelhuelen.

 

Allgemeng Infoen

 • All ons Formatiounen fannen zu Bartreng an eisem Centre de formation et de rencontre „Am Bongert“ statt.
 • 1 Formatiounsweekend dauert entweder vun Samsdes Moies 10 Auer bis Sonndes Moies 11 Auer oder vun Samsdes Mëttes 15 Auer bis Sonndes Mëttes 15 Auer.
 • Iwwernuechten an onsem Formatiounszenter ass dobäi obligatoresch.
 • 1 Formatiounsdag dauert vun Samsdes Moies 10 Auer bis Samsdes Mëttes 17 Auer
 • 1 Formatiounsweekend/Formatiounsdag kascht 20€, „all inklusiv“, 1 Formatiounswoch B oder C 110€ „all inklusiv“
 • Andeems du un enger Kolonie deel hëls, kriss du de Frais’en vun denger Formatioun duerch eng Indemnitéit nees zréck.

 

Méi Informatiounen zu aneren Bénévolat-Méiglechkeeten fir Jugendlecher ënnert www.fraiwellechwell.lu.

 

 

 

Votre opinion nous intéresse. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition une boîte à suggestions par laquelle vous pourrez nous transmettre vos questions, requêtes ou toute suggestion pouvant nous aider à faire mieux encore.

 

 

↑ Top